– Opieka osób starszych

71 712 88 66

Oddychanie, ćwiczenia cz. 2

Aby poprawić funkcje układu oddechowego, należy także aktywować mięśnie klatki piersiowej i ramion. Pamiętaj, że każdy wykonuje ćwiczenia we własnym tempie, przede wszystkim nie powinny one sprawiać Podopiecznemu dyskomfortu.

 

WAŻNE: Przy wykonywaniu jednego z ćwiczeń przyda się mała, plastikowa butelka z dziurką na słomkę w bocznej ściance, do połowy napełniona wodą. Butelka jest w tej sytuacji bardziej praktyczna i poręczna niż kubek lub szklanka.

 

KOMUNIKACJA: Umiejętność komunikowania się w języku niemieckim bardzo przydaje się podczas wykonywania różnych ćwiczeń, można opowiedzieć dokładnie o wykonywanej czynności i zwizualizować ją. To na pewno bardziej zachęci Podopiecznego do ćwiczeń.

 


KOMUNIKACJA Z PODOPIECZNYM

 
Gimnastyka oddechowa i higiena drzewa oskrzelowego. / Atemübungen und Hygiene des Bronchialbaums.
 
Pani Ewo, pokażę Pani teraz kilka ćwiczeń oddechowych. / Frau Ewa, ich zeige Ihnen einige Atemübungen.
 
Najpierw ściągnę Pani kołdrę. / Zuerst nehme ich Ihre Bettdecke.
 
Proszę wyciągnąć nogi. / Bitte die Beine ausstrecken.
 
Super! / Super!
 
Teraz podniosę Pani zagłówek, proszę się nie wystraszyć. / Jetzt hebe ich Ihnen das Kopfteil an, bitte sich nicht erschrecken
 
Czy jest Pani wygodnie? / Bequem?
 
– Wygodnie, tak. / ja, bequem
 
Proszę ugiąć kolana, podłożę Pani kocyk, w tej pozycji przepona będzie lepiej pracować. / Bitte die Knie beugen. Ich lege Ihnen die Decke unter. In dieser Position arbeitet das Zwerchfell besser.
 
Jest Pani Wygodnie? / Bequem?
 
Proszę położyć jedną rękę na klatkę piersiową, drugą na brzuch, / Legen Sie bitte eine Hand auf den Brustkorb und andere auf den Bauch.
 
pokażę teraz jak prawidłowo oddychać. / Jetzt zeige ich Ihnen, wie man richtig atmen soll.
 
Nabieramy powietrze nosem, robimy wdech. / Wir schöpfen Luft mit der Nase, atmen ein.
 
Układamy usta w dziubek i robimy długi wydech. / Wir machen jetzt einen Fischmund und atmen lange aus.
 
Wydech powinien trwać dwa, trzy razy dłużej niż wdech. / Die Ausatmen soll zwei-, dreimal länger als das Einatmen dauern.
 
Super Pani Ewo! / Super, Frau Ewa!
 
Każdy oddycha w swoim indywidualnym tempie, / Jeder Mensch atmet in seinem eigenen Tempo.
 
ćwiczenie powinno się powtarzać od trzech do pięciu razy, żeby się nie przewentylować! / Die Übung soll man von drei bis fünfmal wiederholen.
 
Pani Ewo, teraz pokażę Pani kilka prostych ćwiczeń, / Frau Ewa, jetzt zeige ich Ihnen einige einfache Übungen,
 
uruchomimy sobie obręcz barkową i kilka mięśni wspomagających oddychanie. / wir regen die Schulter und einige Muskeln an, die beim Atmen helfen.
 
Odpowiednia pozycja do ćwiczeń to: / Die richtige Position beim Üben:
 
ręce wzdłuż ciała, / die Hände liegen entlang des Körpers
 
głowa prosto, / der Kopf gerade,
 
patrzymy przed siebie. / wir schauen nach vorne
 
Teraz będziemy wykonywać skłony głowy w przód. / Jetzt beugen wir den Kopf nach vorne.
 
Raz do przodu, trzymamy pięć sekund i głośno liczymy. / Einmal nach vorne, halten wir 5 Sekunden und zählen laut.
 
– Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. / Eins, zwei, drei, vier, fünf.
 
Powrót, wdech i wydech. / Zurück, Ein- und Ausatmen.
 
Dwa – odchylamy głowę do tyłu i głośno liczymy. / Zwei – wir beugen den Kopf nach hinten und zählen laut.
 
– Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. / Eins, zwei, drei, vier, fünf.
 
Powrót, wdech i wydech. / Zurück, Ein- und Ausatmen.
 
Lewe ucho do lewego ramienia i głośno liczymy. / Das linke Ohr an die linke Schulter und wir und zählen laut.
 
– Jeden (trzymamy tułów prosto), dwa, trzy, cztery, pięć. / Eins (wir halten den Rumpf gerade), zwei, drei, vier, fünf.
 
Powrót. Wdech i wydech. / Zurück. Ein- und Ausatmen.
 
Prawe uch do prawego barku i głośno liczymy. / Das rechte Ohr an die rechte Schulter und wir zählen laut.
 
– Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. / Eins, zwei, drei, vier, fünf.
 
Powrót, wdech i wydech. / Zurück, Ein- und Ausatmen.
 
Super Pani Ewo! / Super, Frau Ewa!

POBIERZ PDF ikona2 Oddychanie, ćwiczenia cz. 2

POWRÓT

Top

Szanowni Państwo!

Aby móc dobrze dostosować naszą ofertę do Twoich wymogów, potrzebujemy zgody na jeszcze lepsze dopasowanie treści marketingowych, względem tego, co tak naprawdę Cię interesuje.

PAMIĘTAJ: Twoje dane są u nas bezpieczne, nie wykorzystujemy ich poza naszymi uprawnieniami.

Wszelkie zmiany na stronie internetowej związane są z nowymi zasadami na jakich odbywa się przetwarzanie Twoich danych osobowych, obowiązującymi od 25.05.2018 r. Zgodę możesz w każdej chwili anulować, wchodząc w naszą politykę prywatności

 1. Niniejszy dokument stanowi politykę ochrony danych osobowych przetwarzanych na stronie www.proseca.pl zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204) oraz zgodnie z innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.
 2. Administratorem danych osobowych (ADO) użytkowników strony internetowej (w tym danych przetwarzanych automatycznie) jest: PM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000631671, NIP 8971827491, oraz spółki powiazane, tj. Proseca Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
  Proseca Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
  Proseca PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
  Proseca Education Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (53-150), ul. Gajowicka 195;
 3. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji usług oferowanych lub świadczonych na stronie, a także w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług, tj. w celach rekrutacyjnych, w celach realizacji usług szkoleniowych (w tym kursów języka niemieckiego), w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Cele przetwarzania są wskazane w klauzulach informacyjnych, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane z reguły w oparciu o przepisy prawne. Oznacza to, że są przetwarzane, gdy są konieczne do wykonania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy następujących na żądanie użytkownika. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą wpisania przez użytkownika w przeglądarce internetowej adresu URL strony internetowej serwisu lub z chwilą skorzystania przez użytkownika z przekierowania do tej strony.
  Dane osobowe są przetwarzane, jeśli jest to niezbędne do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy a zgodnych z ofertą (w tym rekrutacja, udział w kursach i szkoleniach) oraz gdy jest to niezbędne do wykonywania umowy (w tym wypłata premii).
  Dane osobowe są również przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika. W szczególnych przypadkach dane osobowe są przetwarzane w sytuacji, gdy jest to konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO.
  Dane osobowe są przetwarzane jeśli jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych ADO lub podmiot trzeci, takich jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane nie dłużej niż jest to wymagane przepisami prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągniecia celu przetwarzania, a ponadto nie dłużej niż jest to konieczne w celu dochodzenia roszczeń aż do momentu ich przedawnienia.
 6. Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego do momentu wniesienia sprzeciwu przez użytkownika wobec takiego przetwarzania.
 7. Użytkownik strony ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy przesłać e-mail na adres: daneosobowe@proseca.pl bądź pisemnie na adres: ul. Gajowicka 195, 53-150 Wrocław.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak często jest warunkiem korzystania z usług świadczonych na stronie, np. udziału w procesie rekrutacji.
 9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub powszechnie obowiązujące przepisy.
 10. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty, którym dane przekazywane są na zasadzie powierzenia o ile jest to konieczne dla prawidłowego zrealizowania usług (np. obsługa IT, obsługa księgowo-rachunkowa, klienci biorący udział w procesie rekrutacji). Oznacza to, że dane osobowe mogą być przekazane: podmiotom powiązanym z ADO, dostawcom usług (w celu umożliwienia im świadczenia usług na rzecz administratora, klientom/ kontrahentom, a także osobom fizycznym upoważnionym przez ADO do przetwarzania.
 11. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich bez odrębnej zgody Użytkownika.
 12. Na stronie są przetwarzane dane osobowe użytkowników podane w formularzach rejestracyjnych, natomiast nie zbiera się w sposób automatyczny żadnych informacji poza informacjami zawartymi w plikach „cookies”. Pliki cookiesto dane informatyczne, takie jak pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu, przeznaczone do korzystania ze strony.
 13. Pliki cookies są wykorzystywane przez administratora w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 14. Popularne przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej wskazuje się przykładowe adresy edytowania w przeglądarkach:
  Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
  Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
 15. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach.
 16. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”), który w jego imieniu nadzoruje przetwarzanie danych osobowych. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z IOD pod adresem e-mail: iod@proseca.pl lub numerem tel. +48 71 712 88 48.