REGULAMIN KONKURSU „Wygraj bilety do kina”

§1. ORGANIZATOR KONKURSU

1. Organizatorami konkursu (dalej jako „Konkurs”) jest:

 • Proseca Work Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Buska 5a, 53-326 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0001041583, NIP 8943178483,
 • PPCare Staff Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Buska 5a, 53-326 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0001041583, NIP 8992963012,

(łącznie zwani Organizatorami lub osobno Organizatorem).

2. Organizatorzy są jednocześnie fundatorami nagrody.

3. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki przeprowadzenia Konkursu „Wygraj bilety do kina” , wyboru Zwycięzcy i przekazania nagrody.

§2. UCZESTNIK KONKURSU

Uczestnikiem konkursu (dalej „Uczestnik”) może być tylko osoba fizyczna, która jednocześnie:

1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Zapoznała się z Regulaminem konkursu i zaakceptowała jego treść.

3. Jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook i posiadaj aktywne konto na tym serwisie (nie jest to konto fikcyjne).

4. Podjęła z jednym z Organizatorów współpracę w zakresie świadczenia usług opieki nad osobami w podeszłym wieku, przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi przed rozpoczęciem konkursu.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora Konkursu oraz podmioty od Organizatora Konkursu zależne lub z nim powiązane kapitałowo, personalnie lub organizacyjnie, podmioty współpracujące z Organizatorem Konkursu przy organizacji Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie w razie powzięcia podejrzenia naruszenia postanowień i warunków niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w razie próby nieuczciwego wpływania na wynik Konkursu.

§3. PRZEDMIOT I CEL KONKURSU

 1. PRZEDMIOT KONKURSU

Konkurs polega na przesłaniu odpowiedzi na pytania konkursowe w komentarzu pod postem umieszczonym na profilu Proseca ogłaszającym konkurs na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/ProsecaOpieka).

 • CEL KONKURSU

Celem konkursu jest promocja marki oraz nagrodzenie zaangażowania pracowników.

§4. ZAŁOŻENIA KONKURSU

 1. Przebieg i wyniki Konkursu będą prezentowane na portalu Facebook https://www.facebook.com/ProsecaOpieka/.
 2. Konkurs trwa od 16.02.2024 r. do 19.04.2024 r. i zostanie ogłoszony wraz z datą ukazania się ogłoszenia o konkursie na portalu Facebook.
 3. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 18.04.2023 r o godz. 23:59. Liczy się data pojawienia się zgłoszenia konkursowego pod postem Organizatora zgodnie z § 3 ust. 1 powyżej.
 4. Komisja konkursowa składająca się z 3 przedstawicieli Organizatorów wylosuje Zwycięzcę wśród wszystkich uczestników, którzy udzielą poprawnych odpowiedzi na wszystkie pięć pytań.
 5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 6. Organizator Konkursu uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych w Konkursie relacji na swoich profilach w serwisach społecznościowych.
 7. Organizator Konkursu uzyskuje prawo do prezentowania całości lub jakiejkolwiek części relacji objętych zgłoszeniem w materiałach promujących Konkurs i Organizatora, materiałach związanych z Konkursem i Organizatora, jak i w innych materiałach i artykułach pokonkursowych.
 8. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 846, ze zm.) i nie podlega regułom zawartym w tej ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis społecznościowy Facebook, ani nie jest z nim związany w jakikolwiek inny sposób.
 10. Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne roszczenia związane z Konkursem względem serwisu społecznościowego Facebook.

§5. ZWYCIĘZCA KONKURSU I NAGRODA

 1. Wybór Zwycięzcy nastąpi w dniu 19.04.2024 r. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej w dniu 19.04.2024 r. poprzez publikację wyniku konkursu w komentarzu pod postem konkursowym oraz telefonicznie przez Organizatora.
 2. Nagroda główna dla Zwycięzcy to voucher do wybranej sieci kin w Polsce.
 3. Nagroda nie podlega wymianie na środki pieniężne i nie może być przedmiotem roszczenia Uczestników Konkursu względem Organizatora.
 4. Nagroda zostanie przekazane Zwycięzcy drogą meilową.

§6. UTRATA PRAWA DO NAGRODY

 1. Zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody w przypadku, gdy Organizator nie może nawiązać z nim kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez okres 14 dni od daty ogłoszenia wyniku konkursu.
 2. W przypadku utraty prawa do otrzymania nagrody przez Uczestnika nagroda zostanie przyznana innemu Uczestnikowi wybranemu przez Organizatora.

§7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W przypadku zastrzeżeń co do sposobu prowadzenia konkursu, przyznania nagród i przesyłania zgłoszeń Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia pisemnej skargi ( dalej „Reklamacja”) w trakcie trwania konkursu jak w terminie 30 dni po jego zakończeniu.

2. Reklamacja powinna być złożona na piśmie i przesłana na adres Organizatora: ul. Buska 5a, 53-326 Wrocław.

3. Reklamacja musi spełniać następujące wymogi formalne: – imię, nazwisko oraz adres Skarżącego, – opis przedmiotu reklamacji – musi być sporządzona w formie pisemnej i własnoręcznie podpisana przez Skarżącego.

4. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od jej otrzymania.

§8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art 6 ust. 1 lit.b oraz f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w zakresie prawnie uzasadnionego interesu administratora w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu pt. „Wygraj bilety do kina” oraz w celach związanych ze sprawozdawczością finansową związaną z konkursem oraz w celu zamieszczenia zdjęcia, imienia i miejscowości zamieszkania Uczestnika na liście zwycięzców Konkursu, która zostanie opublikowana na https://www.facebook.com/ ProsecaOpieka/, a także w celu marketingu bezpośredniego. Odbiorcami danych Uczestników mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Organizatora, o ile jest to niezbędne w celu świadczenia na jej rzecz usług i wyłącznie w odpowiadającym temu celowi zakresie. W szczególności odbiorcą danych może być Facebook Inc. Dane osobowe posiadane przez nas przetwarzane będą przez okres: a) w przypadku przetwarzania danych dla realizacji naszych uzasadnionych interesów – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu (zakończenia konkursu); b) przez okres konieczny dla zabezpieczenia ew. roszczeń.

3. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu względem ich przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Uczestnikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku wątpliwości dotyczących praw związanych z prywatnością, Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem dowolnym środkiem komunikacji.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.proseca.pl i w siedzibie Organizatora.

2. Organizator ma prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 24 godzin od ich opublikowania na stronie.